Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
 

LIMBACH - ČIERNE   SKLÁDKY    ODPADU  v  obci  

rozhovor so starostkou obce Limbach

ROZHOVOR  SO STAROSTKOU OBCE LIMBACH PaeDr. Annou Hrustičovou bol uverejnený v júlovom čísle (2011) Limbašských noviniek.

 

V marci tohto roka obec otvorila zberný dvor. V akej miere je dvor využívaný obyvateľmi? Ako ste spokojná s jeho prevádzkou?

 

V prvom rade chcem zdôrazniť, že dvor separovaného odpadu (DSO) v Limbachu je veľkým úspechom. Jeho využívanie obyvateľmi obce je hmatateľne dokázateľné a prekonalo naše očakávania. Bol to skutočne krok správnym smerom. DSO tak poskytuje občanom službu, ktorá tu chýbala. Sami sa príďte presvedčiť. Každú stredu a sobotu tu desiatky Limbašanov prichádzajú so záhradným odpadom, starými pneumatikami, väčšími kusmi plastov, drobným stavebným odpadom a kontajnery sú na konci týždňa preplnené. Dnes si už ťažko možno predstaviť, ako by hospodárenie obce s odpadom vyzeralo bez DSO. Vidieť to je hlavne na výrazne nižšom počte čiernych skládok v obci a jej okolí, ktoré sa pred pár rokmi nachádzali dokonca aj na školskom dvore. 

 

V rozpočte obce tvorí najväčšiu položku hospodárenie s odpadmi. Aký má význam prevádzkovanie dvora?

 

Prevádzkovanie DSO a triedenie plastov a starého papiera občanmi do plastových vriec je z dlhodobého hľadiska pre obec finančne niekoľkonásobne výhodnejšie ako platiť neskutočne drahé likvidovanie komunálneho odpadu, ktorý by zahŕňal všetky tieto zložky. O dôsledkoch na životné prostredie snáď ani netreba hovoriť. Len pre zaujímavosť v roku 2010 sme vyseparovali napríklad elektroodpadu v objeme 9,10t, papiera a lepenky 13,56t, skla 16,89t, plastov 9,35t, zeleného odpadu, ktorého objem je najvyšší. Predpokladám, že v roku 2011 sa objem vyseparovaných zložiek opäť zvýši. Papier, plasty, pneumatiky... sú druhotnou surovinou, ktorá sa dá opätovne zhodnotiť. Z bioodpadu je napr. kvalitný kompost. Napokon, iná cesta pre nás ani neexistuje. Zákon o odpadoch nám tento spôsob dokonca prikazuje. 

 

Ako môžu občania pomôcť pri znižovaní týchto obecných výdavkov?

 

V prvom rade nakladať s odpadom podľa zákona a nariadenia obce a  nevytvárať čierne skládky. Dodržovať a rešpektovať vyhradené dni pre likvidáciu veľkokapacitného odpadu t.j. 2x do roka v čase jarného a jesenného upratovania. Niektorí občania toto nerešpektujú a vozia tento druh odpadu do DSO alebo ho bez dohľadu ponechajú pred jeho bránou. Avšak najväčšou pomocou by bolo menej odpadu. Žiaľ, toho stále pribúda a my sa s tým musíme vysporiadať. Je dôležité, aby občania pochopili, že to ako budú s odpadom nakladať, sa prejaví na obecnej pokladni (tá sa napĺňa z ich daní) a samozrejme, na kultúrnosti prostredia, v ktorom žijú oni, ich deti a vidí ho každý návštevník Limbachu. Som za dialóg. O veciach je potrebné hovoriť, vysvetliť ich ľuďom. Verím, že to postupne pochopia a osvoja si tento prístup, ktorý je samozrejmosťou v každej poriadnej krajine. Najlepším príkladom by mohlo byť kompostovanie bioodpadu alebo „zeleného odpadu“ vo vlastnej záhrade. Jednoducho povedané: To čo zo zeme vezmete, naspäť vrátite. Ak by sme začali takto  uvažovať a postarali sa v našich záhradách o zhotovenie miesta na uskladnenie  zeleného odpadu (na trhu sú aj hotové kompostoviská), znížili by sme výrazne objem jeho vývozu, skládkovania a čo je najdôležitejšie, znížili by sme s tým spojené náklady. Peniaze ušetrené týmto spôsobom, by sa dali využiť oveľa efektívnejším spôsobom. Už od 16.03.2011 sme vyviezli zo zberného dvora 8,5t bioodpadu a 94,5t stavebného odpadu. Opätovne žiadam všetkých stavebníkov, aby si pri rozsiahlejších stavebných prácach objednávali odvoz a likvidáciu na vlastné náklady v zmysle zákona. Sú to  „varujúce čísla“, ktoré nám signalizujú, že ku koncu roka nebudeme mať dostatok finančných prostriedkov na zaplatenie. 

 

Do akej miery sa darí odpad separovať?

 

Tak ako som povedala. V každom prípade robíme všetko pre znižovanie množstva komunálneho odpadu, ktorý ostáva po separácii. Každý rok je občanmi vyseparovaných plastov a papiera viac a viac. O stave v DSO, kde sa separujú ďalšie zložky som už hovorila.

 

Ako obec zasahuje proti nedisciplinovaným občanom, ktorí vytvárajú čierne skládky?

 

Som presvedčená, že čierne skládky vytvára len pár jedincov. Žiaľ dokáže napáchať veľmi viditeľné škody. Je to nezodpovedné a nemorálne voči ostatným obyvateľom, ktorí to vlastne zaplatia. Veď poznáte ten čudný zvyk – dôležité je mať čisto vo vlastnej záhrade, čo je za plotom, ma už nezaujíma, o to sa už snáď „ktosi“ postará. (Odpad zo záhrad nie je možné likvidovať inak ako kompostovaním. V opačnom prípade ide o priestupok. pozn. redakcie)  Pokiaľ zistíme pôvodcu skládky, zákonná pokuta ho neminie. Ak sa to nepodarí, obec je povinná skládku na vlastné náklady odstrániť. Ročne tak vynakladáme niekoľko tisíc euro, ktoré by sa dali využiť účelnejšie. Preto apelujem na občanov, aby si všímali, čo sa deje v ich okolí a minimálne takýchto nedisciplinovaných pôvodcov odpadu upozornili na to, že máme DSO a pred domom zberné nádoby. Mám s tým aj osobnú skúsenosť. Verte, často stačí v takýchto prípadoch ľuďom vec vysvetliť, poradiť a nabudúce ich cesta s fúrikom odpadu smeruje do DSO.

 

 

 

Webová stránka bola vytvorená pomocou on-line webgenerátora WebĽahko.sk

TOPlist