Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
 

LIMBACH - ČIERNE   SKLÁDKY    ODPADU  v  obci  

Čo hovoria zákony?

Čo hovoria zákony?

 

Vytváranie nelegálnych skládok: 

Zákon č. 23/2001 Z.z. o odpadoch:

 

§ 2 ods. 2)  Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.
    

 


§ 2 ods.3)  Držiteľ odpadu  je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba, alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad nachádza.

 

§ 18 ods. 3)  písm a), m)                                                                  Zakazuje sa
uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade s týmto zákonom,
 

zneškodňovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov vrátane odpadu z cintorínov a z ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení, ak sú súčasťou komunálneho odpadu,

§ 18 ods. 6)  Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosti bol umiestnený odpad v rozpore s týmto zákonom, je povinný to oznámiť bezodkladne obvodnému úradu životného prostredia a obci, v ktorých územnom obvode sa nehnuteľnosť nachádza.

 

§ 39 ods.  2)   Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce, a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec.

 

Každé porušenie povinnosti  zákona o odpadoch je sankcionované pokutou, ktorú môže uložiť starosta obce alebo štátny orgán. 

 

Zákon č.  Z.z. Trestný zákon:

   

§ 302

 

Neoprávnené nakladanie s odpadmi

 

      (1) Kto nakladá s odpadmi v malom rozsahu v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

 

      (2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 vo väčšom rozsahu.

 

      (3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 v značnom rozsahu.

 

      (4) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 vo veľkom rozsahu.

 

 

Spaľovanie  odpadov  zo  záhrad:

 

Spaľovanie suchého lístia, drobných konárikov a ostatného odpadu zo záhrad a domácnosti, je zakázané. Tento zákaz  upravujú tieto zákony:

 

·        zákon NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov,

·        zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,

·        zákon č. 40/1964 Zb. (občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.   

 

V zmysle zákona o odpadoch je zakázané zneškodňovať (spaľovať, skládkovať) odpad inde ako v zariadeniach na to určených, tzn. v spaľovniach alebo na skládkach odpadov.

Od 1. januára 2006 podľa § 18 ods. 3) písm. m) špeciálne platí zákaz zneškodňovať odpad zo záhrad, parkov, cintorínov, verejnej zelene a pod. Tento „zelený“ odpad je možné iba zhodnocovať napr. kompostovaním.

 

Zákon oochrane pred požiarmi hovorí, že sa nesmie zakladať oheň tam, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu a ďalej sa nesmú vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.

 

Podľa občianskeho zákonníka nikto nesmie nad mieru prípustnú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami ...

 

Ak teda niekto spaľuje odpad zo záhrady – lístie, trávu, konáre ..., odpad z domu – plastové fľaše, papiere, kartóny, gumu ... dopúšťa sa protiprávneho konania a hrozí mu pokuta.


TOPlist